Accueil - Onthaal

Session / Sessie 2008 - Archives - Archieven

L’OSCE, une organisation méconnue? Un organisme pour la reconstruction de la société civile /

OVSE, een miskende organisatie? Een organisme voor wederopbouw van de civiele maatschappij

 

En 2006 la Belgique assurait la présidence de l’OSCE. Cette organisation est surtout connue  (ou pas connue) pour son apport dans le domaine des droits de l’homme, de l’état de droit et des conventions pour la limitation des armements. On la retrouve également partout quand il s’agit de reconstruire une société civile après la cessation des conflits. Elle joue aussi un rôle dans la prévention des conflits. Pendant les opérations de maintien de la paix nos militaires se retrouvent souvent en contact avec les représentants de l’OSCE sans toujours savoir quel est le rôle joué par cette organisation.  

 

België was in 2006 voorzitter van de OVSE. Deze organisatie is vooral gekend (of niet gekend) voor zijn inbreng op gebied van mensenrechten, rechtstaat en ontwapeningsverdragen. Ook is zij steeds terug te vinden wanneer het gaat om de wederopbouw van de civiele maatschappij na het beëindigen van conflicten. Zij speelt ook een cruciale rol in het vermijden van conflicten. Tijdens vredesondersteunende operaties komen onze militairen ook steeds in contact met de vertegenwoordigers van de OVSE zonder dat altijd geweten is welke rol zij hierbij vervullen.  

 

La protection des réfugiés et personnes déplacées, en particulier les femmes et les enfants /

Bescherming van vluchtelingen en ontheemde personen, in het bijzonder de vrouwen en de kinderen

 

Les conventions sur les réfugiés ne font stricto sensu pas partie du Droit International Humanitaire. Les réfugiés et personnes déplacées sont pourtant la conséquence directe de conflits armés et doivent être protégés et aidés de façon spéciale. En particulier les plus faibles, les femmes et les enfants, ont droit à une attention particulière. - Texte final (NL)

 

De verdragen vluchtelingen inzake maken stricto sensu geen deel uit van het Internationaal Humanitair Recht. Nochtans zijn de vluchtelingen alsook de IDP (internally displaced persons) het rechtstreeks gevolg van het voeren van gewapende conflicten en dienen zij door de partijen bij een conflict op speciale wijze beschermd en geholpen te worden. In het bijzonder moet er rekening gehouden worden met de zwakkere en meest kwetsbare onder hen, de vrouwen en de kinderen. Final text (NL)

 

Impact des règlements militaires sur le droit pénal et la procédure pénale /

Impact van de militaire reglementen op het strafrecht en de strafrechtelijke procedure

 

La jurisprudence de nos tribunaux ainsi que la doctrine pénale militaire se réfère fréquemment aux règlements militaires ou à des notions importantes qui y sont contenues, p.ex. en matière d’insubordination, de désertion, de fouille, etc. Il est donc important que le contenu et les notions de ces règlements soient connus de nos magistrats civils et que, corrélativement, les autorités militaires perçoivent l’incidence d’une bonne ou mauvaise application de ces règlements militaires lors d’une éventuelle action pénale.

 

De jurisprudentie van onze rechtbanken alsook de militaire strafleer doen dikwijls een beroep op de militaire reglementen of op belangrijke begrippen die erin vervat zijn, bv. inzake insubordinatie, desertie, enz.

Het is dus belangrijk dat de inhoud en desbetreffende begrippen gekend zijn door de magistraten en dat anderzijds de militaire autoriteiten de invloed kunnen schatten van een goede of slechte toepassing van de reglementen op een eventuele strafrechtelijke procedure.

 

La poursuite des crimes contre le Droit International Humanitaire /
Vervolging van misdaden tegen het Internationaal Humanitair recht

 

Les tribunaux pénaux internationaux pour l’Ex-Yougoslavie et le Rwanda sont presqu’arrivés à la fin de leur mandat. Le statut de la Cour pénale internationale a été signé il y dix ans pour poursuivre les crimes internationaux les plus graves. Ces tribunaux fournissent-ils une réponse adéquate aux attentes de justice, d’aide aux victimes de conflits et de reconstruction d’une société de paix ?

 

De internationale tribunalen voor voormalig Joegoslavië en Rwanda zijn bijna aan het einde van hun mandaat. Het statuut van het Internationaal Strafgerechtshof werd tien jaar geleden ondertekend voor het bestraffen van de ernstigste misdaden met internationale draagwijdte. Bieden zij een adequaat antwoord op de verwachtingen van rechtvaardigheid, hulp aan de slachtoffers van conflicten en de wederopbouw van een vreedzame maatschappij?

© Tous les Droits Réservés au Centre d’Etude de Droit Militaire et de Droit de la Guerre a.s.b.l.
© Alle rechten voorbehouden bij het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht v.z.w.